Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 24 april 2017


 1. 1.Om 20:03 uur opent de voorzitter Kees Doets de 48ste jaarvergadering en heet met recht een ieder van harte welkom en is blij dat men in grote getale is gekomen.

Afbericht van Kees Geel, Perry Vriend, Danny van Luijk, Sandra Konijn en erelid Tiny de Bruin. Onze ereleden Wies Roels en Tiny Tijmes worden verwelkomd. Ook in het bijzonder worden ook Jelle Beemsterboer (Wethouder), Cynthia Kootker (projectleidster DOP) en Jos Smit (Groen Beheer) welkom geheten. De laatste twee nemen de presentatie “Voorlopig ontwerp polderpark en ontmoetingsplein”voor hun rekening. Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie gekregen, het tweede bakje in de pauze, dus uw lidmaatschap is er weer uit.

Op de tafels liggen: het jaarverslag 2016-2017, notulen van de jaarvergadering 8 april 2016 en het financieel verslag 2016. In totaal zijn er 53 aanwezigen.


2.   Ingekomen stukken.

 1. Geen ingekomen stukken.

 2. 3. Notulen vorige jaarvergadering. Die zijn door een ieder kritisch doorgenomen. Omdat niemand verder op- en aanmerkingen heeft, worden de notulen aangenomen (complimenten aan Cor).


 1. 4.De voorzitter geeft aan dat wij een uitstekende penningmeester hebben en geeft haar het woord. Dit jaar niet alleen het financieel overzicht algemeen en zwembad, maar ook 400 jaar Oudesluis, waar wij positief zijn uit gekomen. Hiervoor wordt nu een picknicktafel gemaakt. De drukkosten herinneringsboek zijn hier nog niet in meegenomen.  Wij hebben een mooie bankrekening, mede door de bijdrage zonnepanelen zwembad.  Er zijn verder geen op- en aanmerkingen. Met dank aan Ingrid.


 1. 5.De kascommissie bestaat uit Linda Oosting en Sandra Konijn. Linda geeft aan dat de overzichten een duidelijk beeld geven, wordt uit- en toegelicht, complimenten. Goed werk van Ingrid.

De kascommissie 2017-2018 zal bestaan uit Linda Oosting (2e jaar) en de vrijwillig aangemelde Katinka Hoogland (1ste jaar).

De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting van de financiën.


 

6.   å

 1. April/Mei. Hebben wij afscheid moeten nemen van ons oud-bestuurslid Ab Tiel.

Was de recreatieve route Oudesluis en introductie “Het Walvisnatje”(Oudesluizer biertje).            Het zwembad is weer klaargemaakt voor gebruik en er zijn schilderwerkzaamheden gedaan. Eerste overleg met de gemeente omtrent het polderpark.

 1. Juni. Rabobank Fietstocht gefietst en hebben hiermee € 200,00 verdiend.

Het feestweekend 400 jaar Oudesluis met als afsluiting de dorpsbarbecue.

 1. September. Uitslag rechtszaak omtrent de skatebaan. Zaak verloren, skatebaan wordt opgenomen in nieuwe polderpark

 2. Oktober. 2de veldbezoek. De plantenbakken pleintje voorzien van nieuwe beplanting. Het plaatsen van stelconplaten bij het zwembad.

 3. November. Presentatie Buurtzorg (zie www.oudesluis.com)

 4. December. Afsluiting feestjaar met “Het Scheepstuigh”en met “De Harpoen”(Oudesluizer winterbier). Toekenning  subsidie voor plaatsen zonnepanelen zwembad.Het pleintje voorzien van nieuwe beplanting en 2 nieuwe bankjes.

 5. Februari.Restant riet egalement verwijderd.Informatieavond omtrent polderpark en nieuwe ontmoetingsplein.


 1. Inloop voor iedereen met interesse en ideeën tussen 11.00 en 11.30 uur op 1 mei, 22 mei en 12 juni in De Bijenkorf

De voorzitter bedankt Cynthia Kootker en Jos Smit voor hun uiteenzetting over plan polderpark en ontmoetingplein en bedankt alle aanwezige en wens een ieder wel thuis.


 1. Foto’s gemaakt door Rina Beekhuizen.

 2. Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com

 
 1. Maart. Picknicktafel voor zwembad besteld.

 2. April. Aanbrengen zonnepanelen zwembad.

Er waren geen op- en aanmerkingen.

7.  Bestuurlijke mededelingen.

 1. Nieuwbouw.

Afgelopen donderdag was de opening van de nieuwe appartementen in De Bijenkorf.  Onze mond viel open hoe de school is omgetoverd in 5 woningen en een nagelstudio.

 1. Zwembad.

Het woord is aan Piet Slik. Deze licht het jaarverslag 2016 toe. (Helaas werkt de PPT niet op het scherm). Na de ALV zal het verslag verstuurd worden naar de fracties en gemeente en het komt ook op de website. De volgende activiteiten en/of bijzonderheden worden toegelicht.

 1. Zwembad schoongemaakt op 7 mei m.b.v. 16 vrijwilligers.

 2. Zwembad open op 16 mei 2016 en weer dicht op 11 september 2016

 3. 3 monsternames geweest door laboratorium OMEGAM;

 4. Het zwemwater was in orde en voldeed aan de Nederlandse normen voor zwemwater.

 5. Het zwembad is ook gecontroleerd op legionella in de waterleiding en douchekoppen ; Geen legionella aangetroffen

 6. Ongevallen, Incidenten: geen

 7. Financieel tekort: Euro 6.603,-- (gesubsidieerd door Gemeente Zijpe)

 8. Opmerking m.b.t. onderhoud:

  1. Geen tegels vervangen – zeer milde winter (2015/2016)

  2. Betere bereikbaarheid gerealiseerd voor vrachtauto’s met chemicaliën d.m.v. stelconplaten.

 9. Deze maand zal nog het laadpunt voor chloor verplaatst worden en zullen er zonnepanelen, voor het zwembad, op de IJsclub geplaatst worden. Subsidie wordt met 25% verminderd, dus is dit een gat in de begroting. De grootste post is de elektriciteit. Door de zonnepanelen hopen wij dit weer terug te verdienen.

Dit jaar is de schoonmaak op 6 mei. Liefhebbers kunnen zich na de vergadering melden.

Theo Wijnjeterp en Jolanda Buter worden bedankt voor hun optreden als badmeester.

In week 22 komen wij weer langs met de zwemkaarten (blijven dit jaar gelijk) en contributie. 

 1. Politie.

Er is regelmatig contact met de wijkagent (Willem van Veen). Zijns inziens is het in Oudesluis politioneel rustig.

 1. Volkstuinen.

Alles is verhuurd.

 1. Veldbezoek 3 oktober jl.

Van de 37 aandachtspunten staan de volgende 4 punten nog open.

 1. AED terugplaatsen. Is weggehaald bij Sportlaan 1

 2. Parkeersituatie Jippesstraat

 3. Graag het voetpad op de Noorderweg opknappen

 4. De straat om de oude herberg ligt veel hoger dan het pand, mensen met een rollator of rolstoel hebben moeite om binnen te komen.

 5. 8. Bestuursverkiezingen

     Aftredend en herkiesbaar: Cor Bijl, Ingrid Deutekom en Kees Geel.

 1. 9. Bestuursbeleid. De voorzitter vraagt of ADB het goed doet of kan het beter en wie van de aanwezige leden het woord wil hebben. Geen op- en   aanmerkingen.

 2. 10. De voorzitter bedankt een ieder voor het vertrouwen en met deze steun kunnen we doorgaan.

 3. a.Rondvraag. Rina Beekhuizen bedankt namens de EHBO, ADB Oudesluis voor de €250,-- die zij als bijdrage hebben gekregen voor de inzet tijdens 400 jaar Oudesluis

 4. b.Frans Onken presenteert het herinneringsboek 400 jaar Oudesluis a.d.h.v. een powerpoint. Mooie verhalen en plaatjes schuiven over het beeld. Dit geeft een indruk hoe het boekwerk eruit komt te zien. Er kan nog ingetekend worden voor het kopen van dit prachtige boekwerk, kosten €40,-- per exemplaar.

11. De volgende punten komen in de presentatie aan de orde:

 1. Opmerkingen inwonersavond 6 februari 2017

 2. Opmerkingen ontwikkelingoudesluis@schagen.nl

 3. Wijzigingen ten opzichte van het Schetsontwerp

 4. Toegangspaden zijn verplaatst

 5. Geen dichte bomensingel direct achter de tuinen van de woningen a.d. Melchiorstraat

 6. Proces uitbreiding onderhouds ‘areaal’

 7. De ideeën slaan we op en nemen we mee

 8. Vervolg en planning (Globaal)

 9. Overleggen met diverse belanghebbenden, uitvoeren van de nodige onderzoeken, visievorming met DOP oktober – februari 2017

 10. Voorbereiden van de bestemmingsplanprocedure december – februari 2017

 11. Opstellen van een Schetsontwerp december – februari 2017

 12. Formele besluitvorming De Kop Werkt 11 april 2017

 13. Opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO) incl. raming maart – april 2017

 14. Doorlopen van de bestemmingsplanprocedure maart – augustus 2017

 15. Voorbereiden aanbestedingsprocedure maart - april 2017

 16. Opstellen van een Definitief Ontwerp (DO) incl. raming mei 2017

 17. Doorlopen van de aanbestedingsprocedure mei – augustus 2017

 18. Uitvoering van het werk september – december 2017

 19. Afronding en oplevering januari – februari 2018

 20. Toelichting Voorlopig Ontwerp Smit Groenadvies

 21. Rustig bekijken van posters Voorlopig Ontwerp