Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 8 april 2016


1.Om 20:05 uur opent de voorzitter Kees Doets de 47ste jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom. Wij maken er een feestelijke vrijdagavond van. I.v.m. 400 jaar Oudesluis is gekozen voor een vrijdag. Onze ereleden Wies Roels, Tiny de Bruin en Tiny Tijmes worden verwelkomd. Ook in het bijzonder worden burgemeester Marjan van Kampen en Wethouder Jelle Beemsterboer welkom geheten. Er is een afbericht van Gabriella Pelusi, Jeroen Roels, Brenda Tijmes en Arie Tijmes. Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie gekregen en op de tafels liggen: het jaarverslag 2015-2016, notulen van de jaarvergadering 20 april 2015 en het financieel verslag 2015. In totaal zijn er 52 aanwezigen.

Na de pauze is er voor iedereen gelegenheid om met burgermeester Marjan van Kampen en Jelle Beemsterboer van gedachten te wisselen over het actuele onderwerp “Visie omtrent de leefbaarheid kleine kernen”. 

Daarna is er nog een feestelijke afsluiting met een optreden van “De laatste druppel”.

2.Ingekomen stukken.

Geen ingekomen stukken.

3.Notulen vorige jaarvergadering. Die zijn door een ieder kritisch doorgenomen. Omdat niemand verder op- en aanmerkingen heeft, worden de notulen aangenomen (complimenten aan Cor).

4.De voorzitter geeft aan dat wij een uitstekende penningmeester hebben en vraagt of iedereen het financieel jaarverslag heeft doorgelezen. Geen stem vanuit het publiek, dus kan hieruit opgemaakt worden dat het overzicht helder is en geen toelichting behoeft. Met dank aan Ingrid. 

5.De kascommissie bestaat uit Arie Tijmes, helaas afwezig, en Sandra Tragter. Zij geeft aan, dat er geen op- en aanmerkingen zijn op het financieel jaarverslag. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden en het is goed toegelicht. Goed werk van Ingrid. De kascommissie 2016-2017 zal bestaan uit Sandra Tragter (2e jaar) en de vrijwillig aangemelde Linda Oosting (1ste jaar).

De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting van de financiën.

6.Een aantal punten uit het jaarverslag Algemeen Dorpsbelang 2015-2016:

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest.

Diverse bestuursleden waren aanwezig bij de commissievergaderingen betreffende 400 jaar Oudesluis.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. bestemming school, sociaal domein, subsidiebeleid, convenant dorpsraden,  wateroverlast en Dorpsvisie).

Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.

Regelmatig werden wij op de hoogte gehouden door de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe omtrent het windmolenbeleid.

In mei is het zwembad weer klaargemaakt voor gebruik en zijn er schilderwerkzaamheden gedaan. De brug is in eigen beheer schoongemaakt door ADB. De gemeente geeft hiervoor een financiële bijdrage gegeven. De enquête “Leefbaarheid in Oudesluis” is rondgebracht.

In mei is het zwembad weer klaargemaakt voor gebruik en zijn er schilderwerkzaamheden gedaan. ADB heeft gereageerd op de openingstijden van de brug  en de sluis, die zonder overleg  zijn gewijzigd. De veiling voor 400 jaar Oudesluis was een groot succes.

In juni  zijn de betonpaaltjes in de Jippesstraat vervangen. Rabobank Fietstocht is gehouden en wij hebben hiermee € 200,00 verdiend. Er is een mooi plan gemaakt voor de levensloop-bestendige appartementen in de school. P. Slik en K. Doets zijn naar de ALV Zijper Eilant op 16 mei geweest en hebben een uiteenzetting gegeven over 400 jaar Oudesluis.

In september zijn de vergunningen voor alle activiteiten 400 jaar Oudesluis aangevraagd.

In oktober is het tweede veldbezoek geweest en samen met wethouder Jelle Beemsterboer is er een commissie samengesteld, die zich bezig houdt met toekomstige dorpsontwikkelingen.


ADB heeft HHNK benaderd om het onderhoud van het riet en het baggerwerk van het egalement (Sportlaan) aan te pakken. Na de broedtijd wordt dit aangepakt, was de reactie.

Wies Roels geeft aan, dat ADB destijds een plan had om met HHNK rond de tafel te gaan zitten om een damwand aan te brengen met uitsparingen voor gecontroleerde rietgroei en tevens eenrichtingsverkeer in de zomerbuurt. De voorzitter zal dit meenemen.

Anja vraagt of er nog inspraak komt over de aanpak van het trapveldje tegenover de school, want het is weer een speelveld en wie moet dat onderhouden ( vraagt Andre Hoogland). De voorzitter legt uit, dat op het  trapveldje bij de school een jeu de boules baan komt. Wij willen dit meer bij de multifunctionele ruimte betrekken. Tevens wordt een zandbak (verkleinde uitvoering) hiernaar toe verplaatst met wat kleine speeltoestellen en bankjes. De tegels die vrijkomen van het schoolplein kunnen gebruikt worden op het trapveldje en hier worden ook de stalen doeltjes geplaatst. Het veldje wordt rondom zoveel mogelijk vrijgemaakt van bossage en meer betrokken bij het toekomstige bos. Als de uitgewerkte plannen op tafel komen is inspraak altijd welkom.

Piet de Moel heeft iets gehoord over snippergroen en vraagt of dit niet ten koste gaat van het parkeerbeleid.


Jelle Beemsterboer geeft aan, dat bij wijken die 30 jaar geleden gebouwd zijn rekening werd gehouden met 1,2 parkeervak per huis. Dit is nu al 2,1. Oudesluis heeft op sommige locaties snippergroen, maar dat heeft niets te maken met meer of minder parkeervakken.

Rene Glas vraagt of er iets gedaan kan worden aan de paden van de waterberging. Vooral de schelpenpaden. Het punt wordt meegenomen naar de gemeente.

Cor Tiel vraagt of er snelheidsbeperkende maatregelen toegepast kunnen worden op de Korte Ruigeweg, vooral als die straks wordt opgeknapt. De weg wordt dan misschien breder, maar hij ziet liever dat het smaller blijft. Ook dit punt wordt meegenomen.

Als er verder geen vragen zijn geeft de voorzitter het woord aan Jelle Beemsterboer voor een visie omtrent de leefbaarheid in kleine kernen. De laatste tijd is hij veel in Oudesluis ook i.v.m. de commissie dorpsontwikkeling en de school. De gemeente bestaat uit 26 kleine kernen met elk gemiddeld zo’n 1000 inwoners. Het belangrijkste is, dat er in elke kern ontwikkelingen zijn - bij de een wat meer dan bij de ander. Mijn complimenten voor de grote saamhorigheid hier, mede dankzij de inbreng van de dorpsraad. De laatste 20 a 30 jaar is er in Oudesluis van alles gedaan door zelfwerkzaamheid. De gemeente hoorde niets en dacht vanzelfsprekend dat er niets gedaan hoefde te worden. Maar door veranderd beleid, b.v. vermindering van subsidie, gaat niets meer vanzelfsprekend. Het beleid is om 25% minder subsidie te geven en daarom vraagt het ADB of er zonnepanelen voor het zwembad geplaatst kunnen worden. Morgen wordt er ter plaatse een offerte opgemaakt. Project school door Lucien Stelder: het is niet alleen voor bewoners van Oudesluis, maar gezien de prijs ook voor jongeren uit Schagen. De verkoop start over ongeveer een maand.

Er is een bewoner uit Oudesluis die vaak reageert op facebook, dat er wel gebouwd wordt in Schagen en andere dorpen en in Oudesluis opnieuw niet. Kris Kloos plaatste deze berichten, waarop de wethouder antwoordt dat het project school ook woningbouw inhoudt. De commissie DorpsOntwikkelingsPlan (DOP), onder leiding van Cynthia Kootker, wil waar mogelijk is kwaliteit toevoegen aan Oudesluis, b.v. bouw bos + park + trapveldje. De wethouder meldt verder, dat gisteravond 7 april op de regionale vergadering gesproken is over een investeringspakket 2017-2021, waaronder €500.000,00 voor Oudesluis. Hier is wel positief op gereageerd. Ook is het  onderwerp snippergroen nog in behandeling bij DOP en met iedere betrokkene besproken. Gevraagd wordt om tips die het dorp kunnen versterken.Er wordt bedankt voor de aandacht en de voorzitter geeft het woord aan burgemeester Marjan van Kampen. Zij vindt het fijn om weer hier te mogen zijn. Het dorp is versierd met vlaggetjes voor het feest van 400 jaar Oudesluis en zij hoort, dat alles goed georganiseerd is. Er gaat veel goed in het dorp. Ook de politie die zij gesproken heeft, vindt 22 meldingen (van allerlei aard) erg meevallen. Als er te hard gereden wordt op de Korte Ruigeweg, moet dat gemeld worden. Als er veel meldingen zijn over een langere periode, dan kan de politie er wat aan doen. Verder moet men tegenwoordig alert zijn op afwijkende situaties. Er wordt hier weinig ingebroken en dat komt ook omdat men elkaar groet, dat heb je in grote steden veel minder. Hier zal iemand met verkeerde bedoelingen zich bedenken, omdat hij door het groeten herkend zou worden. Zij wenst de aanwezigen nog een mooi feestjaar toe.

De voorzitter bedankt de burgemeester en geeft aan, dat als er nog vragen zijn, deze na de vergadering bij de burgemeester en de wethouder gesteld kunnen worden. De voorzitter  overhandigt de burgemeester Marjan van Kampen en wethouder Jelle Beemsterboer een presentje in de vorm van het boek “Rond de Hoge Sluis”. De voorzitter bedankt alle aanwezigen dat men in groten getale gekomen is en sluit de vergadering om 21.10 uur.

Daarna ging alle aandacht naar de “De laatste druppel” o.l.v. Kees Langedijk, een koor dat al 15 jaar bestaat. Zij staan op het toneel klaar om hun brede repertoire ten gehore te brengen.


Foto’s gemaakt door Rina Beekhuizen.

Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com 400 jaar Oudesluis www.400jaaroudesluis.nl

In december is de  kerstboom geplaatst met uitgebreide LED-verlichting. De boom werd opnieuw bekostigd door gulle gevers. Er is een mededeling over minder subsidiegelden voor zwembad en ADB. De brug is schoongemaakt en er is een nieuwe spot geplaatst.

In januari is de feestelijke opening 400 jaar Oudesluis op het pleintje gehouden.

In maart is er een toezegging ontvangen voor de plaatsing van zonnepanelen bij het zwembad. Er is een voorlichtingsavond gehouden over het realiseren van appartementen in de Bijenkorf.

Er waren geen op- en aanmerkingen.

7.Bestuurlijke mededelingen.


οNieuwbouw.

Er is een informatieavond geweest in de Bijenkorf. Lucien Stelder en Cynthia Kootker hebben  plannen en tekeningen gepresenteerd van de 5 appartementen en een kantoor. Een mooi project. Het plan kan doorgaan als er concrete gegadigden zijn voor 4 appartementen.

οZwembad.

Er is een jaarverslag 2015 gemaakt en zal weer na de ALV verstuurd worden naar de fracties en gemeente en het komt ook op de website. (zie bijlage).

Het was een goed jaar, ook financieel, dus sparen voor toekomstig onderhoud.

-Zwembad schoongemaakt op 9 mei m.b.v. 16 vrijwilligers

-Zwembad was geopend van 16 mei  tot 14 september 2015

-Er zijn 3 monsters genomen door het laboratorium OMEGAM; alle 3 keer was het water dik in orde en voldeed het aan de Nederlandse normen voor zwemwater.

-Het zwembad is ook gecontroleerd op legionella in de waterleiding etc. ; er is geen legionella aangetroffen

-Ongevallen, Incidenten: geen

-Financieel tekort: € 7.044,-- (gesubsidieerd door Gemeente Zijpe)

-Zwemvierdaagse was weer een succes.

-Opmerking m.b.t. onderhoud:

oGeen tegels vervangen – zeer milde winter (2014/2015).

oFlowmeter zelf gerepareerd.

Dit jaar is de schoonmaak op 7 mei. Liefhebbers kunnen zich na de vergadering melden.

Theo Wijnjeterp en Jolanda Buter worden bedankt voor hun optreden als badmeester.

Subsidie wordt met 25% verminderd, dus dat wordt een gat in de begroting. De grootste post is de elektriciteit, dus wij moeten bezuinigen. Vanuit de gemeente is er goed nieuws gekomen. Het zwembad mag voorzien worden van zonnepanelen, die geplaatst zullen worden op het IJsclub gebouw. Jos Koks zal een offerte opmaken. De tarieven van de zwemkaarten blijven dit jaar gelijk. 

οPolitie.

Er is regelmatig contact met de wijkagent (Willem van Veen). Hij is tevreden over Oudesluis. Er gebeuren weinig noemenswaardige dingen.

οVolkstuinen.

Kees Geel geeft aan dat het zeer goed gaat. Er is zelfs een wachtlijst.

οVeldbezoek 26 oktober jl.

Er waren 37 aandachtspunten en er staan er nog 12 op de lijst, waarvan sommige op de middel- en lange termijn zijn gepland. Wij houden u op de hoogte.

ο400 jaar Oudesluis

Dit jaar bestaat Oudesluis 400 jaar. Commissies doen hun uiterste best om alles goed te regelen en te organiseren. De opening op 16 jan. jl. was zeer geslaagd met het Oudesluizer lied en het openingswoord door de burgemeester Marjan van Kampen en de voorzitter Kees Doets. Het vele PR werk wordt door Frans Onken uitgevoerd. Zie de Spoorhalte, website en facebook.

De volgende activiteit is op 15 april t.w. de sponsorloop. Meld u aan.

Op 23 april de vrijmarkt en op 27 april (Koningsdag) de fietstocht en wandeltocht georganiseerd

door Gerda Suurd en Piet Groot. 1 mei de creatieve route Oudesluis (aparte knop op de

website 400jaarOudesluis).

U kunt zich nog opgeven voor het Oudesluizer koor. Er zijn nu al 25 liefhebbers, maar er kunnen er meer bij. Op 18 mei is de eerste oefenavond.

Denk ook aan het aandenkenboek, meld u aan bij Angelique Kloos.

OPGAVE FEESTAVOND EN BBQ ----- t.z.t. wordt bekend gemaakt hoe u zich moet opgeven.

οKorte Ruigeweg.HHNK is benaderd en hebben aangeven op korte termijn de gaten in de bermen te herstellen. Het geheel staat op de nominatie voor groot onderhoud in 2017.

8.Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar: Kees Doets. Aftreden en niet herkiesbaar zijn Brenda Tijmes en Mark Weppner.

Om het bestuur weer voltallig te maken treden Helga Mul en Frans Onken toe.

9.Bestuursbeleid. Er wordt gevraagd wie van de aanwezige leden het woord wil hebben. Paul Dijkshoorn geeft aan, dat de aftredende bestuursleden helaas niet aanwezig kunnen zijn en vraagt of er nog een bedankje is. De voorzitter geeft aan dat dit al geregeld is, maar wil uiteraard tijdens deze vergadering Brenda en Mark bedanken voor hun inzet. De voorzitter bedankt een ieder voor het vertrouwen en met deze steun kunnen we doorgaan.

10.Rondvraag.

Clement Dijkman-Dulkes wil het hebben over het pand Sportlaan 47, dat zeer verwaarloosd wordt. Het afgelopen jaar is Jelle Beemsterboer bij hem geweest om het e.e.a. te bespreken. Het hekwerk is verwijderd, maar het wordt er niet netter op. De bewoner is zelden aanwezig, maar geeft aan het pand te willen verkopen. Bij storm vallen boeidelen en dakpannen van het huis af, die zijn huis beschadigen. Hij vraagt of er dwang mogelijk is om hier wat aan te doen. Burgemeester Marjan van Kampen geeft aan dat via wettelijke wegen dit moeilijk wordt, maar zal dit punt meenemen.