Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 20 april 2015


1.Ten 20:05 uur opent de voorzitter Kees Doets de 46ste jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom. 75% van onze ereleden zijn aanwezig, Wies Roels, Tiny de Bruin en Tiny Tijmes. Afbericht van erelid Ab Tiel die vandaag zijn 91ste   verjaardag thuis viert. 

Verder welkom Perry Vriend, Piet Marees, Tineke Schilder en Rens Cappon.

Afbericht van Stephan Berendsen, Rina en Willem Beekhuizen en Gert-Jan Slijkerman.

Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie gekregen en op de tafels liggen: het jaarverslag 2014-2015, notulen van de jaarvergadering 14 april 2014 en het financieel verslag 2014. Totaal aanwezig 36 deelnemers.

Toch nog een negatief tintje aan deze vergadering. Twee keer vandaag contact gehad met het secretariaat van Jaap Bond. Kwart voor vier werd nog aangegeven dat de auto gereserveerd was, maar om kwart voor vijf dhr. Jaap Bond zelf aan de lijn met de mededeling dat de presentatie voor vanavond niet door kan gaan i.v.m. een ingelaste collegeoverleg. Helaas ook geen mogelijkheid om een ander bestuurslid te sturen. U snapt mijn reactie en mijn excuses hiervoor. Na de pauze dus geen visie op leefbaarheid in kleine kernen. Misschien op een andere moment. U wordt op de hoogte gehouden.

2.Ingekomen stukken.

Uitnodiging van Vereniging van Kleine kernen Noord-Holland voor de algemene ledenvergadering op donderdag 30 april.

3.Notulen vorige jaarvergadering. Deze is door een ieder kritisch doorgenomen. Er was één klein typefoutje in de eerste alinea (door niemand opgemerkt). ADB is opgericht …… 1969, dus was het vorig jaar de 45ste jaarvergadering en niet de 44ste. Daar niemand verder op- en aanmerkingen of een vraag heeft, worden de notulen aangenomen (met dank aan Cor).

4.De voorzitter vraagt of iedereen het financieel jaarverslag heeft doorgelezen. Deze worden door Ingrid Deutekom toegelicht. Zwemgelden Zijper Eilant iets hoger i.v.m. het inflatiegetal. Het was een mooi jaar en hierdoor minder stroomverbruik. Ook minder uitgaven aan chloor omdat er nog over was van het jaar daar voor. Opbrengsten kerstpotten was veel en bedankt hiervoor. ADB heeft zelf de brug schoongemaakt en heeft hiervoor een bijdrage ontvangen van de gemeente. Bij de uitgaven een ietwat hogere bankkosten, dit zijn dubbele kosten omdat wij zijn overgegaan van ING naar RABObank. Verder waren er geen op- en aanmerkingen.

5.De kascommissie, bestaande uit René Hoogland en Arie Tijmes, geeft aan dat er geen op- en aanmerkingen zijn op het financieel jaarverslag. Goed werk van Ingrid. De Vz beaamt dit. Kascommissie 2015-2016 zal bestaan uit Arie Tijmes (2e jaar) en vrijwillig aangemeld Sandra Tragter (1ste jaar).

De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting financiën.

6.De voorzitter Kees Doets leest een aantal punten uit het jaarverslag Algemeen Dorpsbelang voor:

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest.

Diverse bestuursleden waren aanwezig bij de commissievergaderingen betreffende 400 jaar Oudesluis.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. sociaal domein, subsidiebeleid, convenant dorpsraden, accommodatiebeleid,beheer zwembad,  wateroverlast en situatie De Akker).

Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.

Het bestuur is ingegaan op uitnodigingen van diverse aangelegenheden zoals  fractievergaderingen, vergadering van VvKkNH, etc.

Regelmatig werden wij op de hoogte gehouden door de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe omtrent het windmolenbeleid.


In mei is het zwembad weer klaargemaakt voor gebruik en zijn er schilderwerkzaamheden gedaan. De brug is in eigen beheer schoongemaakt door ADB. De gemeente geeft hiervoor een financiële bijdrage. Enquête “Leefbaarheid in Oudesluis” is rondgebracht.

In juni  met de gemeente Schagen ter plekke de mogelijkheden doorgenomen voor betere aanlichting van de brug in 2016. Jos Koks heeft hierin een grote inbreng en dank hiervoor. Handtekeningenactie “ De skate baan moet blijven op locatie Melchiorstraat”.

In september heeft de zwemvierdaagse weer plaatsgevonden.  Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken komt in Oudesluis om de Dag van de Democratie te openen.

Het bereiken van het bericht dat de Bijenkorf per 2016 wordt gesloten.

In oktober kennismakingsbezoek aan Oudesluis door burgermeester mevr. M.J.P. van Kampen-Nouwen, dhr. J. Beemsterboer, wethouder.

In november zijn nieuwe geluidsmetingen bij de skate baan verricht.

In december is de  kerstboom geplaatst met nieuwe LED-verlichting. Wederom gulle gevers voor de boom. Herplaatsen van het mededelingenbord met alle gevolgen van dien.

In januari hebben de werkzaamheden plaatsgevonden omtrent het opheffen van het probleem wateroverlast Zomerbuurt/Sportlaan/Friesebuurt.

In maart is er een veldbezoek geweest vanuit de gemeente Schagen. Ruim een 30 tal punten, ook door inwoners aangegeven, zijn de revue gepasseerd en worden op termijn aangepakt.    De Skatebaan mag blijven.

Jaarlijkse dorpsschoonmaakactie i.s.m. de schooljeugd.

Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com

Ronald Tragter geeft aan dat men zeer tevreden is met het aanbrengen van de drainage Sportlaan/Friesebuurt en dat zijn moeder sinds mensenheugenis nu moet beregenen.

Verder waren er geen op- en aanmerking.

7.Bestuurlijke mededelingen.

οNieuwbouw.

Er moet een goede bestemming komen voor de OBS “De Bijenkorf”. In gesprek geweest met de gemeente en heeft toegezegd dat de gymzaal en multifunctionele ruimte moet blijven en dat er gedacht wordt aan 4 leeftijdsbestendige woningen. Er zijn 4 kandidaten, 3 bewoners en een bedrijf. In tussentijd zal er de antikraakwet toegepast worden om vandalisme te voorkomen.

οZwembad.

Er is een jaarverslag 2014 gemaakt en zal weer na de ALV verstuurd worden naar de fracties en gemeente en komt ook op de website. Het was een goed jaar, ook financieel, dus sparen voor toekomstig onderhoud.

-Zwembad schoongemaakt op 10 mei m.b.v. vele vrijwilligers

-Zwembad open op 17 mei 2014

-Zwembad weer dicht op 14 september 2014

-3 monsternames geweest door laboratorium OMEGAM; alle 3 keer was het water dik in orde en voldeed aan de Nederlandse normenvoor zwemwater. (zie bijlagen)

-Het zwembad is ook gecontroleerd op legionella in de waterleiding etc. ; Geen legionella aangetroffen

-Ongevallen: Geen

-Incidenten: geen

-Financieel tekort: € 7.044,-- (gesubsidieerd door Gemeente Zijpe)

-Zwemvierdaagse i.v.m. weersomstandigheden afgelast. Dit jaar wordt het in juli georganiseerd en kan dan altijd nog verschoven worden naar september.

-Opmerking m.b.t. onderhoud:

oFa. Lutterman heeft de kapotgevroren tegels vervangen.

oGrasmaaier heeft onderhoud gehad.

Dit jaar is de schoonmaak op 9 mei. Liefhebbers kunnen zich na de vergadering melden.

Theo Wijnjeterp en Jolanda Buter bedankt voor optreden als badmeester.

Er ontstaat een discussie over het accommodatiebeleid, waar ook het zwembad onder valt.

Piet Marees vraagt of er cijfers zijn van bezoekers aantallen. Piet Slik geeft aan dat er altijd aantallen gegeven kunnen worden, maar wat meer relevant is, dat wij nooit iets gevraagd hebben en wat is nu € 7.000,-- van de totale subsidie van € 652.000,-- voor alle zwembaden. Uiteraard wordt er weer gekeken of er minder aangevraagd hoeft te worden, door bv. gezamenlijk laboratoriumonderzoek met het sportfondsenbad te Schagen.

Wij hebben ook nooit antwoord gekregen op ons verzoek over de hoogte subsidie voor dorpsraden. Dorpsraden worden steeds meer ingezet door de gemeente en moeten steeds meer participeren in projecten. Dus wordt er ook wat terug verwacht. De voorzitter is met de geuitte ongenoegen van Piet Slik eens.

οWaterberging.

Er zijn heel wat mails heen en weer gegaan, maar de gemeente wijst naar HHNK en andersom. Afgelopen week de defecte toegangshek opgegeven bij HHNK, maar verwijst naar de gemeente. Deze pakt de zaak nu netjes op. Verder het veldbezoek van 12 maart jl.

οPolitie.

Er is regelmatig contact met de wijkagent (Willem van Veen). Het is de rustigste dorp in Schagen. Na uitvoeren snelheidsbeperkende maatregelen (proef) zullen wederom snelheidsmetingen verricht worden om te kijken of de maatregelen werken.

οVolkstuinen.

Kees Geel geeft aan dat iedereen zijn tuintje houdt, nu nog de temperatuur.

οSkatebaan.

Zoals u weet moest skatebaan n.a.v. genomen metingen verplaatst worden. Wij hebben protest gemaakt en gelukkig was er een groot bedrijf met advocaten die er voor gezorgd heeft dat er nieuwe metingen genomen moesten worden. Uitslag: geen geluidsnorm overschreden, dus de skatebaan mag blijven. Wel wordt de sluitingstijd, zoals in andere gemeenten, 22:00 uur.

οWateroverlast.

Is naar allen tevredenheid opgelost.

οVeldbezoek 12 maart jl.

Een goed initiatief van de gemeente en zullen dit continueren. Er zijn 37 aandachtspunten in gebracht en er zijn al een aantal op korte termijn opgelost. Uiteraard kan niets alles direct uitgevoerd worden. Wij houden u op de hoogte.

ο400 jaar Oudesluis + veiling 30 mei as..

De werkgroepen Cultuur en creativiteit, Sport en Spel en dorpsversiering zijn druk bezig met de voorbereidingen. Wij willen ook een fotoboek maken met de titel “Dorpsgezichten”. Hierin komen foto’s van bewoners en hun verhaal en van de activiteiten tijdens 400 jaar Oudesluis.

Er zullen flyers rondgebracht worden met vragen, graag invullen en worden 11 mei opgehaald.

Er is een voorlopig programma gemaakt en wordt uitgedeeld onder de aanwezige leden. Staat ook op www.400jaaroudesluis.nl. PR wordt verzorgd door Frans en Bertha Onken.

Om wat startgeld te hebben, wordt er op 30 mei een veiling gehouden in De Oude Herberg. Wij hebben drie ervaren veilingmeesters en een notaris. Er zijn al heel wat kavels binnen en er komen er nog steeds bij. Uiteraard zijn bieders heel belangrijk, dus kom 30 mei naar de veiling.

οDorpsvisie en leefbaarheidsplan.

Er zijn heel veel reactie geweest, maar helaas moeten wij de dorpsvisie even laten liggen. Daar de Bijenkorf gaat sluiten zijn de vragen in de dorpsvisie niet allemaal meer relevant. Over een jaar willen wij dit plan herhalen.

οFotowedstrijd voor nieuwe ansichtkaarten.

De huidige ansichtkaarten raken op en daarom weer een fotowedstrijd voor een nieuwe serie ansichtkaarten. U kunt uw foto’s insturen naar oudesluis@icloud.com en zie ook www.dorpsbelangoudesluis.nl

8.Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar: Marjan Doets, Piet Slik en Katouscha Boer. Allen blijven, dus het

bestuur blijft voltallig.

9.Bestuursbeleid. Wie van de aanwezige leden wil het woord hebben. Angelique Kloos complimenteert Dorpsbelang voor inzet en dat zij veel doen voor het dorp. De voorzitter bedankt Angelique voor het vertrouwen.10.Rondvraag.

Mevrouw Tineke Schilder. Is het eens met het pleidooi van Piet Slik. Dorpsraden zijn heel belangrijk en moeten financieel ondersteund blijven. Vindt het mooi te zien dat Dorpsbelang Oudesluis een jonge dorpsraad heeft en goed georganiseerd. Veel succes.

Vindt het wel jammer dat Jaap Bond niet aanwezig is omdat ik een vraag had over subsidie voor dorpshuizen. Het CDA is voor deze subsidie en daarom denk ik dat Jaap Bond deze vanavond dit  in de college vergadering aan het bespreken is.

Mevrouw Tineke Schilder is voorzitster van Vereniging van Kleine Kernen en gaat deze volgend jaar verlaten en stelt alvast de nieuwe voorzitter voor, de heer Rens Cappon.

De heer Rens Cappon is voor dorpsondersteuners, thans een proef in Dirkshorn, en wil dit t.z.t. uiteenzetten op een dorpsbelang vergadering. Keep on fighting.


 

Mevrouw Tineke SchilderDe heer Rens Cappon


Jaap Waiboer vraagt of ADB zich sterk wilt maken om af te zien van snelheidsremmers. Er zijn er al zoveel van en of het helpt is ook de vraag. De voorzitter geeft aan dat de bewoners van de Sportlaan om actie hebben gevraagd. Dus er komt een proef met plantenbakken en wederom snelheidsmetingen en afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald of er definitieve snelheidsbeperkende maatregelen komen. Verder heeft niemand meer iets voor de rondvraag.

De Vz. bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering ten 21.05 uur.


Zie ook . www.dorpsbelangoudesluis.nl