Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 14 april 2014


1.Ten 20:05 uur opent de voorzitter Kees Doets de 44ste jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom in onze thuishaven De Oude Herberg. In het bijzonder onze ereleden Wies Roels en Tiny Tijmes. Afbericht van erelid Tiny de Bruin en ook afwezig erelid Ab Tiel.

Van de dorpsraad  is afwezig Mark Weppner. Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie en plakje cake gekregen. Op de tafels liggen: het jaarverslag 2013-2014, notulen van de jaarvergadering 15 april 2013 en het financieel verslag 2013. Totaal aanwezig 39 deelnemers.

Na de pauze de nieuwe dorpsfilm van Oudesluis.

2.Ingekomen stukken.

Geen ingekomen stukken.

3.Notulen vorige jaarvergadering. Deze is door een ieder kritisch doorgenomen. Er was één punt in de rondvraag en was een hardcopy van de notulen vorige jaarvergadering. Ook is deze te lezen op onze website. Daar niemand op- en aanmerkingen of een vraag heeft, worden de notulen aangenomen (met dank aan Cor).

4.De voorzitter vraagt of iedereen het financieel jaarverslag heeft doorgelezen. Deze worden door Ingrid Deutekom toegelicht. Er is een klein foutje in het overzicht jaarrekening zwembad. In de tekst bij ontvangsten zwembad 2013 staat “Subsidie Gem. Zijpe” en moet natuurlijk “Subsidie Gem. Schagen” zijn. Het is even wennen. De ontvangen zwemgelden zijn bijna hetzelfde als vorig jaar. Geen grote uitgaven dus kunnen we meer reserveren. Kapotte tegels zijn vorig jaar niet vervangen en dit jaar zal het dus ietwat meer zijn.

Financieel overzicht algemeen. Vergaderkosten zijn wat hoger omdat er meer bijeenkomsten zijn i.v.m. 400 jaar Oudesluis. In de algemene kosten zit bijvoorbeeld kosten voor de webhostpakketten van 2 websites. Verder waren er geen op- en aanmerkingen.

5.De kascommissie, bestaande uit Ronald Tragter en René Hoogland, geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat zij, op 1 foutje na “De tekst Zijpe moet Schagen” zijn, geen op- en aanmerkingen hebben op het financieel jaarverslag. Kascommissie 2013-2014 zal bestaan uit René Hoogland (2e jaar) en de vrijwillig aangewezen Arie Tijmes (1ste jaar).

De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting financiën.

6.De voorzitter Kees Doets leest een aantal punten uit het jaarverslag Algemeen Dorpsbelang voor:

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. sociaal domein, subsidie beleid, convenant dorpsraden, wateroverlast en situatie De Akker).

Er waren diverse commissies die samen overlegden over o.a. waterberging, film over Oudesluis, dorpsvisie, 400 jaar Oudesluis en de plaatsing “De Zijper zwaan”.

Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.

Het bestuur is ingegaan op uitnodigingen van diverse officiële aangelegenheden o.a. opening kerkje Oudesluis en waterberging, jubileum Rond de Spoorhalte, inhuldiging burgemeester M. van Kampen.

Afgelopen jaar werden wij op de hoogte gehouden door de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe omtrent het windmolenbeleid.

In mei zijn de plaatsnaamborden Oudesluis geplaatst.

In juni hebben wij een Powerpoint presentatie gegeven over de activiteiten van Algemeen Dorpsbelang op de jaarvergadering van de bewoners van het Zijper Eilant.

In september heeft de herstart van de zwemvierdaagse plaatsgevonden, georganiseerd door een nieuwe, zeer enthousiaste werkgroep.

In november is de cursus “Zo maak je een dorpsvisie”gevolgd en tevens zijn wij lid geworden van de VvKkNH.

Informatiebord geplaatst bij de brug.

Eerste overleg met stratencoaches omtrent het 400 jarig jubileum Oudesluis.

In december is de  kerstboom geplaatst met versiering. Wederom gulle gevers voor de onkosten van de boom.

In januari is de steeg tussen de Jippesstraat en de Sportlaan opgeknapt door het bestuur.

In februari een hernieuwd oriënterend  gesprek gehad met CPO over mogelijke nieuwbouw.

I.s.m. VVN de verkeerssituatie Keinsmerbrug onder de loep genomen.

In maart is de snelheid Sportlaan besproken met de gemeente en politie (actie besproken).

De film over Oudesluis is afgerond en de Zijper zwaan geplaatst.

Jaarlijkse dorpsschoonmaakactie i.s.m. de schooljeugd.

In april is de brug in eigen beheer schoongemaakt door ADB.

Enquête “Leefbaarheid in Oudesluis” wordt rondgebracht en op 12 en 13 mei door bestuurleden opgehaald.

Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com

Verder waren er geen op- en aanmerking.

7.Bestuurlijke mededelingen.

οNieuwbouw.

Er is een verkennend gesprek geweest met dhr. Maurice van Noordenne van het CPO over huidige of toekomstige bouw mogelijk. Het nieuwbouwplan Melchiorstraat is voorlopig in de ijskast totdat er concrete en voldoende gegadigde zijn.

οZwembad.

Er is een jaarverslag 2013 gemaakt en zal weer na de ALV verstuurd worden naar de fracties en gemeente.

-Zwembad schoongemaakt op 11 mei m.b.v. vele vrijwilligers

-Zwembad open op 18 mei 2013

-Zwembad weer dicht op 14 september 2013

-3 monsternames geweest door laboratorium OMEGAM; alle 3 keer was het water dik in orde en voldeed aan de Nederlandse normen voor zwemwater.

-Het zwembad is ook gecontroleerd op legionella in de waterleiding etc. ; Geen legionella aangetroffen

-Ongevallen: Geen

-Incidenten: geen

-Opmerking m.b.t. onderhoud:

oFa. Lutterman heeft GEEN kapotgevroren tegels vervangen.

oGrasmaaier heeft onderhoud gehad.

Dit jaar is de schoonmaak op 10 mei. Liefhebbers kunnen zich na de vergadering melden.

οWaterberging.

In dit voorjaar zal het pad richting de Grote Sloot opnieuw worden egaliseerd en ingezaaid. Wij hebben gevraagd om bankjes, vuilnisbakken en dispensers te plaatsen. Nog geen terugkoppeling gehad.

οPolitie.

Er is regelmatig contact met de wijkagent (Willem van Veen). Hij bezoekt minstens 1x per jaar een bestuursvergadering. Bij zijn laatse bezoek gaven de rapporten aan dat er weinig incidenten zijn geweest. Wel blijkt er te hard wordt gereden op de Sportlaan. De metingen geven aan dat er te hard gerden wordt en wel 76% boven de 30 km. Met de gemeente is afgesproken dat er snelheidsbeperkende maatregelen uitgevoerd gaan worden. Als proef worden 2 plantenbakken ala ‘t Zand geplaatst. Aan de hand van de resultaten zal bekeken worden of er permanent design plantenbakken geplaatst dienen te worden.

οVolkstuinen.

Kees Geel geeft aan dat het heel goed gaat en dat er zelfs vraag is naar meer tuintjes. Dus alles is ook verhuurd.


οFilm over de “Dorpen uit de Zijpe”.

Per dorp is er een film gemaakt. Vanaf april is de “Dorpsfilm van Oudesluis”te zien in het Zijper Museum en vanavond hier op de vergadering na de rondvraag. De film is gemaakt in opdracht van het Zijper Museum en de filmers zijn Bert Hasselt en Jan van Drie.

ο400 jaar Oudesluis.

Er zijn al 3 bijeenkomsten geweest en er zijn 3 werkgroepen samengesteld. Cultuur en creativiteit, sport en spel en dorpsversiering en PR. Deze werkgroepen komen in klein comité bijeen. Er was een waslijst met activiteiten en moest toch wat geschrapt worden, maar wees niet bang er blijft genoeg over. De werkgroepen bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. 2016 wordt een jaar om nooit meer te vergeten. U kunt zich nog altijd aansluiten bij een van de werkgroepen.

οSchoonhouden dorp.

Vrijwilligers hebben de steeg Jippesstraat/Sportlaan grondig schoongemaakt. Foto’s van voor en na zijn gestuurd naar de gemeente met de vraag of zij tijdens plantsoenwerkzaamheden de steeg willen meenemen. Ook de brug is schoongemaakt en ziet er weer prachtig uit.

οDorpsvisie.

Wat wil je op korte, midden- en lange termijn verbeterd hebben aan het dorp. Daarom de inbreng van bewoners. De enquête “Leefbaarheidonderzoek in Oudesluis”wordt een dezer dagen huis aan huis bezorgd en in de week van 12 mei weer bij u opgehaald. 

Van de week heeft u ook een vragenlijst van de wooncompagnie ontvangen. Dit is een actie van de landelijke wooncompagnie i.s.m. studenten van de Hoge School Amsterdam.

οWateroverlast Friesebuurt.

Tekeningen aanleg drainage is besproken met betrokkenen en de gemeente gaat met de uitvoerder een plan opstellen en wil in de maand augustus of september de werkzaamheden uitvoeren.

8.Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar: Ingrid Deutekom, Cor Bijl en Kees Geel.

Er geen tegenkandidaten en welkom weer in het bestuur.

9.Bestuursbeleid. Wie van de aanwezige leden wil het woord hebben. Wie heeft er kritiek op het bestuur, die kan het nu spuien. Het blijft stil, dus wie zwijgt stemt toe en kunnen wij opmerken dat alles goed gaat en dat men het overal mee eens is.

Voor dat rondvraag heb ik nog iets anders. We hebben in ons midden iemand die al 25 jaar bestuurslid is en ik wil graag Marjan Doets naar voren hebben. De Vz begint met de woorden dat haar talenten veelzijdig zijn en dat wij erg blij zijn met haar. Marjan: Ja Kees, wil jij vertellen hoe ik ben!!!! Houd het maar kort. Marjan krijgt van de Vz een bon om zelf te besteden en een flesje wijn, want bloemen zie je toch niet. (en er wordt nog een foto genomen door Rina Beekhuizen die bij elke ledenvergadering foto’s maakt).  Applaus.


10.Rondvraag.

Ada de Moel. Hoe staat het met de boerderij? Met dhr. Korteland gesproken en deze geeft aan dat alles praktisch rond is op de schoongrondverklaring na en willen voor 1 juni de boerderij plat gooien. Er komt een stolp voor terug met 2 gezinnen, 2^kap.

Annie Mink vraagt of het schelpenpad op de waterberging richting de Sportlaan nog aangepast wordt, want er zitten nog wat kuilen in. De Vz zal dit doorgeven aan Hoogheemraadschap NH.

Wies Roels vraagt of Mark Weppner ook in het bestuur zit, maar hoort niets over afbericht.

Vz, Klopt, we niets vernomen wat de reden is van niet aanwezig zijn.

Nog iets. De nieuwbouw gaat dan niet door, maar hoe denkt de gemeente over sociale woningbouw. Vz. Als er gebouwd gaat worden is de regel 70/30, dus 30% sociale woningbouw. De 10 huizen op de Sportlaan zijn sociaal woningbouw, maar zullen niet meetellen in toekomstige nieuwbouw.

Verder heeft niemand meer iets voor de rondvraag, dus tijd voor een tweede kopje koffie. Na de pauze de film over Oudesluis.

11.Pauze.

12.De “Dorpsfilm over Oudesluis”.

13.De Vz. bedankt Jan van Drie voor het kunstwerk dat zij van de film gemaakt hebben. Iedereen heeft genoten van deze veelzijdige en geweldige film. De Vz overhandigt Jan van Drie een flesje wijn.  Applaus  (en uiteraard wordt er een foto genomen).


Hierna bedankt de Vz alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering ten 21.10 uur.Zie ook . www.dorpsbelangoudesluis.nl