Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 15 april 2013


1.Ten 20:05 uur opent de voorzitter Kees Doets de 44ste jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder onze ereleden Wies Roels en Tiny Tijmes. Afbericht van erelid Tiny de Bruin en ook afwezig erelid Ab Tiel.

Verder afbericht van Mark Weppner en Stephan Berendsen. Van de dorpsraad  is afwezig Henry Hofsink. Ook van harte welkom Rolf Klant (van PVDA), Hans Klaver en GertJan Slijkman (beiden van CDA), Tom Terbrack (contactpersoon gemeente Schagen) en Bregje van Lieshout (van Kern met Pit). Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie en plakje cake gekregen. In de pauze nog een consumptie. Op de tafels ligt het jaarverslag 2012-2013. Totaal aanwezig 25 deelnemers. Een magere opkomst.

2.Ingekomen stukken.

Een DVD “Op verhaal komen in Oudesluis” Is van het verhalenproject en ook gehouden in “De Oude Herberg”. Verhalenverteller Oudesluis was de heer Hidde Bessembinder.

3.Notulen vorige jaarvergadering. Er waren geen punten uit de rondvraag en daar niemand op- en aanmerkingen of een vraag heeft, worden de notulen aangenomen (met dank aan Cor).

4.De voorzitter vraagt of iedereen het financieel jaarverslag heeft doorgelezen. Deze worden door Ingrid Deutekom toegelicht. De ontvangen zwemgelden zijn € 300,00 minder dan het jaar en de chloor was een stuk duurder zo’n € 1100,00. Plaatsen coniferen heeft de gemeente betaald, alleen niet het klein materiaal en gebruik machines. Zwembadzuiger was defect en hiervoor een robot zuiger ingekocht. Een nieuwe deur geplaatst voor de technische ruimte. Al met al een tekort van € 3812,00. We bouwen een reserve op en hieruit hebben wat geput.

Financieel overzicht algemeen. De opbrengst tuinen van april zit er dit jaar nog niet bij. Opbrengst kerstpotten € 150,00. De BBQ van 30 juni hebben we wat van overgehouden. Een gift kerstkoor, doordat zij niet gebruik konden maken van het kerkje hadden zij wat onvoorziene uitgaven. Verder waren er geen op- en aanmerkingen.

5.De kascommissie, bestaande uit Wies Roels en Ronald Tragter, geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat zij geen op- en aanmerkingen hebben op het financieel jaarverslag. Kascommissie 2012-2013 zal bestaan uit Ronald Tragter (2e jaar) en René Hoogland (1ste jaar). De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting financiën.

6.De voorzitter Kees Doets leest een aantal punten uit het jaarverslag Algemeen Dorpsbelang voor:

Het bestuur is het afgelopen jaar 9 keer bij elkaar geweest.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. woningbouw, waterberging en riolering )

In december was er een afscheidsreceptie van college- en raadsleden gemeente Zijpe.

Er waren diverse commissies die samen overlegden over oa de CPO woningbouw, dorpsbbq, de waterberging, riolering en de tentoonstelling over dorpen in de Zijpe.

Op zondag 10 juni was de opening nieuwe speelveld sportterrein door Ben Blonk.

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan een film van Oudesluis. Moet nog gemonteerd worden en zal dit jaar juli/augustus te bewonderen zijn.

30 juni de grote dorpsBBQ, die zeer geslaagd was ook mede door de grote opkomst.

Het was een druk seizoen v.w.b. gebruik zwembad. Geen vandalisme (1x een bankje in het ondiepe). Alle waterkeuringen waren goed. Helaas geen zwemvierdaagse. Wij hopen dat dit weer georganiseerd wordt. Overeenkomst beheer zwembad opgesteld met gemeente Schagen.

27 oktober begonnen i.s.m. de ijsclub met het vervangen  van  ± 250 coniferen zwembad/ijsbaan.

In oktober waren de werkzaamheden uitvoer riolering afgerond en is er een opleveringsronde gelopen. Restpunt was het herstraten van de Melchiorstraat.

Gemeente Zijpe schenkt elk dorp een zwaan. Deze moet nog geplaatst worden in het water (egalement)  rechts van de dam naar het Zijper Eilant.

We werden afgelopen jaar op de hoogte gehouden door Henno Dasselaar van de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe.

De kerstboom was weer het stralende middelpunt in ons dorp tijdens de donkere dagen. Dankzij de kerstpotten kunnen we deze traditie in ere houden.

Per 1 janauri 2013 wonen we in de gemeente Schagen.

5 februari was er een inloopbijeenkomst over aanleg waterberging in De Oude Herberg.         

De website www.oudesluis.com uitgebreid met “Oudesluizers op het Web” i.s.m. Frans Schurer en Initiatiefneemster Irene Ruijter.

Een vraag van Ronald Tragter of de film van Oudesluis bedoeld wordt de film van het nut. De Vz geeft aan dit niet het geval is. De film voor het nut is een apart hoofdstuk en er moet nog gestart worden met montage. Verder waren er geen op- en aanmerking.

7.Bestuurlijke mededelingen.

οNieuwbouw.

6 november was er een overleg op het gemeentehuis Zijpe met P. Morsch en M. van Erkelens. Komen met een nieuw plan voor 50 woningen. Prijzen zijn aardige gezakt maar er blijft slechts 1 gegedadigde over. Het plan gaat in de ijskast of te wel het plan wordt aangehouden en op langere termijn (bij aantrekken van de markt) weer op tafel gelegd. Het wordt gewaarborgd in de nieuwe gemeente.

Vraag van Hans Klaver of de gemeente het nog met ADB heeft gehad over het voorstel van het CDA om de grond door ADB te laten kopen. Het antwoord door de Vz is NEEN.

οWoonboot

Uitspraak door Raad van State op het hoger beroep van van Heijningen op 16 januari 2013:

Toezegging realisatie ligplaats aan De Akker te Oudesluis wordt ongedaan gemaakt

οZwembad.

Piet Slik krijgt het woord. Er is een jaarverslag 2012 gemaakt en zal weer na de ALV verstuurd naar de fracties en gemeente.

-Theo Wijnjeterp prikt er weer een jaartje bij als badmeester.

-In april 2012 hekwerk rond zwembad vernieuwd (gemeente Zijpe)

-In mei 2012 tegels rond zwembad opnieuw gelegd (Gemeente Zijpe)

-Zwembad schoongemaakt op 14 mei m.b.v. 12 vrijwilligers

-Zwembad open op 26 mei 2012

-Zwembad weer dicht op 14 september 2012

-Najaar – In overleg en samenwerking met Gemeente Zijpe alle coniferen gerooid en vervangen voor nieuwe coniferen i.s.m. de IJsclub.

-3 monsternames geweest door laboratorium OMEGAM: Alle 3 keer was het water dik in orde en voldeed aan de Nederlandse normen voor zwemwater.

-Gecontroleerd op legionella in de waterleiding etc.; geen legionella aangetroffen

-Ongevallen: geen

-Incidenten: geen

-Opmerking m.b.t. onderhoud:

oFa. Lutterman heeft kapotgevroren tegels vervangen.

oGrasmaaier heeft onderhoud gehad.

oNieuwe hekwerk is nagenoeg onderhoudsvrij.

oOude bodemzuiger was kapot ; nieuwe aangeschaft.

oDeur technische ruimte vernieuwd.

Met de nieuwe gemeente een beheersovereenkomst opgemaakt.

Dit jaar is de schoonmaak op 11 mei. Liefhebbers kunnen zich na de vergadering melden.

οRiolering.

Rioleringswerkaamheden Melchiorstraat zijn afgerond. Restpunt was het herbestraten van de Melchiorstraat en betrouwbare bronnen is vernomen dat dit afgelopen week is uitgevoerd.

οPolitie.

Er is regelmatig contact met de wijkagent (Willem van Veen). Hij bezoekt minstens 1x per jaar een bestuursvergadering. Bij zijn laatse bezoek gaven de rapporten aan dat er weinig last was van de jeugd. Helaas waren er wat incidenten die niets met elkaar te maken hadden (branden).

οVolkstuinen.

Kees Geel geeft aan dat door ziekte van een huurder en het overlijden van Dirk Klok de tuinen opnieuw zijn ingemeten. Alles is ook verhuurd.

οWaterberging.

Op 5 februari jl. was er een infoavond die door heel wat Oudesluizers is bezocht.  De eerste werkzaamheden zijn het civieltechnisch ontgraven van het werkterrein en het transporteren van de vrijkomende grond. Volgens planning is er afgelopen week gestart. 

οBBQ 30 juni 2012.

De opkomst was grandioos. We gingen uit van ± 150 personen, maar zo’n 350 Oudesluizers waren van de partij. Is voor herhaling vatbaar, maar daar komt de Vz nog op terug..

οFilm over de “Dorpen ui de Zijpe”.

Per dorp wordt er ook een film gemaakt en vertoong. Rond juli/augustus komt de film van Oudesluis uit.

ο400 jaar Oudesluis.

In 2016 bestaat Oudesluis 400 jaar en dat willen we uitgebreid vieren. Dan ook weer een dorpsBBQ. We willen een werkgroep (feestcommissie) samenstellen om dit te organiseren.

Liefhebbers kunnen zich opgeven bij ons.

8.Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar: Kees Doets en Brenda Tijmes. Aftredend en niet herkiesbaar:

Henry Hofsink (door zijn werk niet haalbaar om de bestuursfunctie te handhaven).

Bestuurskandidaat: Mark Weppner.

Daar er geen tegenkandidaten zijn, wordt hij aangenomen als nieuwe bestuurslid.

9.Bestuursbeleid. Wie van de aanwezige leden wil het woord hebben. Het blijft stil, dus kunnen wij opmerken dat alles goed gaat en dat men het overal mee eens is.

De Vz heeft nog een punt en dat is een contributieverhoging van € 1,50 naar € 2,00. Daar er geen tegenstemming is wordt de contributieverhoging aangenomen.


10.Rondvraag.

Wies Roels vraagt of het weer mogelijk is om een hardcopy te maken van het verslag vorige

jaarvergadering. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om deze te lezen via een PC.

De Vz  geeft aan om volgend jaar op de ALV weer een kopie neer te leggen.

Tom Terbrack vraagt waar het troittoir nog gerepareerd moet worden op De Akker.

De Vz. zal dit uitzoeken en aan hem doorgeven.

Ronald Tragter bedankt het ADB namens de IJsclub voor het regelen van vervanging coniferen.

Er was genoeg mankracht. Piet Slik vindt dit wederzijds, want we hebben het samen gedaan.

Rolf Klant wil het bestuur ook bedanken. Je verwacht meer mensen op een ALV, maar het geeft wel aan dat er vetrouwen is en dat het goed gaat. En jullie zijn een prototype dorpsraad, alles goed voor elkaar. Denk wel dat we het met minder geld moeten doen en je hebt de inwoners nodig.

GertJan Slijkerman vraagt of het niet beter is de contributie per automatische incasso te innen. Ingrid Deutekom geeft aan dat wij nog graag persoonlijk contact willen met de leden en dit is een moment. Rolf Klant is hier 200% mee eens.

De Vz Kees Doets bedankt ook Frans Schurer voor zijn PowerPoint welke draaide voor aanvang vergadering en straks in de pauze. Te zien zijn, de agendapunten, artikelen van gedane zaken en foto’s van Oudesluis.

Er verder niemand meer voor de rondvraag dus tijd voor een tweede kopje koffie. Na de pauze de presentatie over “Oudesluizers op het Web”.

11.Pauze.

12.Presentatie “Oudesluizers op het Web”.  door Irene Ruijter en Frans Schurer.

Irene Ruijter heeft zich aangemeld bij Kern met Pit. Op de startbijeenkomst van 19 januari jl. heeft de jury het project “Oudesluizers op het Web” beluisterd en bekeken. De jury heeft besloten het project te selecteren en doet mee met het predicaat Kern met Pit editie 2013.

Irene Ruijter legt het e.e.a. uit via een powerpoint over “Oudesluizers op het Web”.

Het idee. Website voor het dorp aansluitend aan de huidige website waarop inwoners van Oudesluis berichten en oproepen kunnen plaatsen.

Het doel. Meer samenhang creëren in het dorp. Netwerken creëren. Het dorp meer identiteit geven. Activiteiten aanbieden. Mogelijkheden bieden elkaar nog meer te leren kennen via de website. Zorgen voor elkaar. Voorkomen dat kwetsbare mensen tussen de wal en het schip vallen. Voorkomen dat kwetsbare mensen in een isolement raken. Vangnet creëren voor deze groepen. Veiligheid bieden in het dorp. Samenhang tussen ouderen er jongeren

Voorbeelden. Artikelen/diensten ruilen. Artikelen te koop aanbieden. Vragen/aanbieden van vervoer en carpooling. Meldingen wel en wee van bewoners. Meldingen/waarschuwing bij

overlast of verdachte zaken. Kopieën van de website worden in het dorpsblad gepubliceerd voor bewoners die geen internet hebben.

Hoe gaan we het doen? Website laten invoegen in de huidige website van ons dorp. Vrijwilligers inzetten om ambassadeurschap van het dorp te vervullen. Vrijwilligers web-beheer laten uitvoeren.

Frans Schurer legt uit hoe we kunnen inloggen en gebruik kunnen maken van het forum. In Rond de Spoorhalte zullen een aantal weken de handelingen uitgelgd worden.

Het e.e.a. kunt u nog eens rustig nazien op  www.oudesluis.com

13.De Vz. bedankt Irene Ruijter en Frans Schurer voor hun presentatie en overhandigt hen een bloemetje (en er wordt nog een foto genomen door Rina Beekhuizen die bij elke ledenvergadering foto’s maakt). 

Verder bedankt hij een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering ten 21.15 uur.


Zie ook . www.dorpsbelangoudesluis.nl