Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 23 april 2012


1.Ten 20:05 uur opent de vice voorzitter Piet Slik de 43ste jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder ons ereleden Wies Roels en Tiny Tijmes. Afbericht van erelid Tiny de Bruin en ook afwezig Ab Tiel. Van de dorpsraad is afwezig Henry Hofsink en iest verlaat Stephan Berendsen. Ook van harte welkom Jan Wijn (waterbergingsproject gemeente Zijpe) en Jan Zijp (projectleider van het Hoogheemradschap), die iets gaan vertellen over de waterberging en hoe het ermee staat.

Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie gekregen. In de pauze nog een consumptie. U hebt gekregen het jaarverslag en het financieelverslag. Totaal aanwezig 28 deelnemers.

2.Ingekomen stukken.

Brief rioleringswerkzaamheden in de Melchiorstraat en Sportlaan.

Oveleg Verhalenproject in fusiegemeente HSZ.

3.Notulen vorige jaarvergadering. Er waren geen punten uit de rondvraag en daar niemand op- en aanmerkingen of een vraag heeft, worden de notulen aangenomen (met dank aan Cor).

4.De voorzitter vraagt of iedereen het financieel jaarverslag heeft doorgelezen. Deze worden door Ingrid Deutekom toegelicht. De ontvangen zwemgelden zijn iets minder dan het jaar hier voor en dat komt misschien door het slechte zomerweer. Verder geen bijzondere uitgaven.

Het saldo van € 3032,-- wordt hoofdzakelijk gebruikt voor onderhoud. Financieel overzicht algemeen. Het bedrag uit de kerstpotten was dit jaar weer groot en de wooncompagnie heeft al € 500,-- gedoneerd voor de BBQ 30 juni as. Verder waren er geen op- en aanmerkingen.

5.De kascommissie, bestaande uit Wies Roels en Afra Geel geven gezamenlijk aan dat zij geen op- en aanmerkingen hebben op het financieel jaarverslag. Kascommissie 2012-2013 zal bestaan uit Wies Roels (2e jaar) en Ronald Tragter (1ste jaar). De voorzitter bedankt de kascommisie en Ingrid Deutekom voor de uiteenzetting financiën.

6.Piet Slik leest het jaarverslag Algemeen Dorpsbelang voor. Hier volgt een aantal punten:

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest om diverse onderwerpen te bespreken. ( o.a. woningbouw, verplaatsing trapveldje )

Er waren diverse commissies die samen overlegden over o.a. de woningbouw, dorpsbbq, het nieuwe trap/speelveld en de tentoonstelling over dorpen in de Zijpe.

Eind mei was er in de Oude Herberg een presentatie over de rioolwerkzaamheden van de Melchiorstraat en Sportlaan.

Ondanks de matige zomer werd er weer veel gebruik gemaakt van het zwembad en alle waterkeuringen waren goed.

Eerst was er in oktober nog een presentatieavond over de waterberging.

In het najaar begon de gemeente met de aanleg van het nieuwe trap/speelveld bij het sportcomplex.

Frans Schurer nam ons heel wat werk uit handen door aan te bieden zich met de websites bezig te houden.

We werden afgelopen jaar op de hoogte gehouden door Henno Dasselaar over de plannen om windturbines te plaatsen langs de Grote Sloot.

De kerstboom was weer het stralende middelpunt in ons dorp tijdens de donkere dagen.

De informatieavond over de woningbouw werd druk bezocht. Helaas zijn er nog weinig aanmeldingen. Zou de grondprijs hier iets mee te maken hebben?

Ook werd er hard gewerkt aan de tentoonstelling over dorpen in de Zijpe. Deze is vanaf mei te zien in het Zijpermuseum. Op dit moment wordt er druk gefilmd in het dorp door Jan van Drie en voorzien van commentaar door Wies Roels. De film zal volgend jaar te zien zijn.

Er waren geen op- en aanmerking.

7.Bestuurlijke mededelingen.

Nieuwbouw. Dit is een hoofdpijn dossier. In 1992 al om een stukje grond gevraagd. We hadden een mooi plan van Ab Weppner. In 2011 kwam de gemeente met een plan, dat begin dit jaar is gepresenteerd, maar hiervan is de grondprijs buiten proporties. ADB heeft B&W om nadere uitleg gevraagd, maar heeft alleen een uiteenzetting gegeven van de rekening grondprijs. Ook het CDA heeft hierover vragen gesteld aan de wethouder en aangegeven dat door de hoge prijzen het plan gedoemd is te mislukken. Al met al heeft nog niemand zich aangemeld en blijft

οde nieuwbouw onzeker. Jan Bouwes hebben we gesproken voor de herindeling, wat nu na de herindeling.

Morgenavond hebben we een gesprek met CPO-NH (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland) die mensen ondersteunt die zelf willen bouwen.

οZwembad.

Er is een jaarverslag 2011 gemaakt en wordt na de ALV verstuurd naar de fracties.

Theo Wijnjeterp, Jos en Jolanda Buter bedankt.  Het zwembad is schoongemaakt op 14 mei m.b.v. 12 vrijwilligers. Was geopend van 21 mei tot 11 september 2011. 3 monsternames geweest door laboratorium OMEGAM; alle 3 keer was het water dik in orde en voldeed aan de Nederlandse normenvoor zwemwater. Controle op legionella in de waterleiding etc. ; Geen legionella aangetroffen. Controle gehad van Provincie Noord-Holland: Alles was in orde. Geen opmerkingen. Zwembadvierdaagse 6 juli t/m 9 juli 2011; groot succes. Ongevallen: geen. Incidenten: geen. Financieel tekort: €6940,-- (gesubsidieerd door Gemeente Zijpe) Opmerking m.b.t. onderhoud: fa. Lutterman heeft kapotgevroren tegels vervangen, chloorpomp en grasmaaier hebben onderhoud gehad.

I.o.m. de gemeente zullen de coniferen vervangen worden, de tegelpaden hersteld en het gaashekwerk wordt vervangen door tralie-hekwerk.

Dit jaar is de schoonmaak op 5 mei. Liefhebbers kunnen zich na de vergadering melden.

Op 15 mei komen we weer bij u langs met zwem- en contributiekaarten (geen verhoging). Houdt de Spoorhalte in de gaten.

οRiolering.

Onderzoek riolering Melchiorstraat is afgerond. De bewoners van de Melchiostraat hebben een brief ontvangen v.w.b. de uitvoering van de werkzaamheden. Verwijderde asfalt wordt vervangen door straatstenen en het trottoir wordt niet gewijzigd of verhoogd.

οDuurzaam veilig inrichten Oudesluis.

De werkzaamheden duurzaam veilig inrichten waren vorig jaar mei afgerond. De Sportlaan wijst op hard rijden, vooral trekkers.

οTrapveldje.

Trapveldje is verplaatst naar sportcomplex en er wordt veel gebruik van gemaakt. Wordt, denken wij, gesponsord door dr. De Boer, daar er zo links en rechts wat gebroken wordt.

De opening is zondag 10 juni as. Meer info in Rond de Spoorhalte.

οVolkstuinen.

Goede huurders. Alles ziet er netjes uit en alles is ook verhuurd.

οWaterberging.

Komt na de pauze aan de orde.

οBBQ juni/juli 2012.

Gepland op 30 juni as. en is van 17:00 uur tot 21:00 uur. Is bedoeld voor alle Oudesluizers, dus ook alle nieuwe bewoners worden hierbij gevraagd. Er is live muziek, springkussen en pannaveldjes.

οExpositie “De Zijper Dorpen” 2012.

Vanaf 8 mei start het Zijper Museum met deze expositie. Opzetten expositie door Katouscha Boer en Cor Bijl. Per dorp wordt er ook een film gemaakt die vanaf 2013 te zien is in het Zijper Museum. Het kan wezen dat u op de film voorkomt, maar u merkt wel wanneer dit opgenomen wordt door Jan van Drie en Wies Roels. De film komt op DVD, dus u kunt hem aanschaffen.

8.Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar: Piet Slik, Katouscha Boer en Marjan Doets. Aftredend en niet

herkiesbaar: Stephan Berendsen. Bestuurskandidaat: Brenda Tijmes (afwezig i.v.m. vakantie).

Daar er geen tegenkandidaten zijn, wordt zij aangenomen als nieuwe bestuurslid.

Stephan Berendsen wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Ingrid Deutekom

overhandigt hem enkele attenties. Foto’s komen op  www.dorpsbelangoudesluis.nl

9.Bestuursbeleid. Er zijn geen op- en aanmerkingen. Door het zwijgen kunnen wij opmerken dat alles goed gaat en dat men overal mee eens is.


10.Rondvraag.

Deze keer is er niets te melden, dus geen rondvraag. Alles is duidelijk en iedereen is dus heel

tevreden. Tijd voor een tweede kopje koffie. Na de pauze de presentatie over de waterberging.

11.Pauze.

12.Presentatie “Waterberging” door Jan Wijn (waterbergingsproject gemeente Zijpe) en Jan Zijp (projectleider van het Hoogheemraadschap). Zij vertellen de reden voor tot standkomen van waterberging en hoe deze eruit komt te zien. Er zijn twee versies, met of zonder EHS (Ecologische hoofdstructuur). Dit is afhankelijk van de hoogte subsidie. EHS betreft de inrichting gebied voor zowel flora als fauna. De presentatie kunt u t.z.t. nazien op  www.dorpsbelangoudesluis.nl

13.De herziene website www.dorpsbelangoudesluis.nl en de nieuwe website www.oudesluis.com

Deze laatste is bedoeld om Oudesluis beter op de kaart te zetten. Het is een website met informatie voor zowel de inwoners als de toeristen. Er zijn overzichten van alle clubs, verenigingen, campings, bedrijven etc. Om deze website te verbeteren hebben wij uw hulp nodig en zal uw medewerking gevraagd worden, dus houdt Rond De Spoorhalte in de gaten.

Beide websites zijn opgezet door Cor Bijl en in een modern jasje gestoken door Frans Schurer, die ons verder  heel wat werk uit handen neemt door zich met de websites bezig te houden.

14.De Vz. neemt ten 21:45 uur nog even de microfoon en sluit officieel de ALV 2012 en bedankt Jan Wijn en Jan Zijp voor hun inbreng en overhandigt hen een flesje wijn met de woorden: “Jullie zorgen voor het droogje en wij voor het natje”.

Verder bedankt hij een ieder voor zijn aanwezigheid.


Zie ook . www.dorpsbelangoudesluis.nl