Jaarvergadering Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 12 april 2011

 

1.      Ten 20:05 uur opent de voorzitter Kees Doets de 42ste jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder ons erelid Wies Roels,

      Piet Jan Marees (wethouder gemeente Zijpe), Gerard Schouten (voorzitter dorpsraad ’t Zand), Rolf Klant (fractielid PvdA) en Bert Spil van ASBinbraakbeveiligingen. Afbericht van Ingrid Deutekom, Henrie Hofsink, Tiny de Bruin en Ab Tiel. Iedereen heeft bij binnenkomst een bakje koffie gekregen. In de pauze nog een consumptie. U hebt gekregen de notulen vorige jaarvergadering, het jaarverslag en het financieelverslag. Totaal aanwezig 38 deelnemers.

2.      Ingekomen stukken.

Het verslag van het jaarlijks overleg Algemeen Dorpsbelang Oudesluis en Gemeente Zijpe van 18 maart jl. en Inspraakformulier, bestemmingsplan Dorpen langs de Groote Sloot.

3.      Notulen vorige jaarvergadering. De punten uit de rondvraag worden door de voorzitter doorgenomen en zijn allen uitgevoerd. Daar niemand op- en aanmerkingen of een vraag heeft, worden de notulen aangenomen (met dank aan Cor).

4.      De voorzitter vraagt of iedereen het financieel jaarverslag heeft doorgelezen. Deze worden dit jaar, i.v.m. afwezigheid van penningmeester Ingrid Deutekom, toegelicht door Stephan Berendsen. Stephan begint met dat misschien Ingrid Deutekom er met wat gelden erop uit is, dat ziet u niet op dit overzicht, maar op overzicht 2011. Verder geeft hij aan dat de telefoon bij de IJsclub weg is, dat scheelt weer € 248,--, reparatie tegels zwembad is een terugkerende uigave en dat algemene onkosten bestaan uit bv. een nieuwe voorzitters hamer, daar de voorzitter deze intensief gebruikt. Sinterklaas is weer voorzien van een nieuwe baard. Stephan vraagt of er iemand hierover nog wat wil vragen of toe te voegen heeft.

Piet de Moel vraagt waarom er een verschil is in ontvangst en uitgave van de tuinen. Stephan geeft aan dat dit komt door een wanbetaler. Volgend jaar zal het verschil nul zijn. Verder waren er geen op- en aanmerkingen. Kees Doets bedankt Stephan voor zijn uiteenzetting financiën.

5.      De kascommissie, bestaande uit Gees Roels en Afra Geel geven gezamenlijk aan dat zij geen op- en aanmerkingen hebben op het financieel jaarverslag. Kascommissie 2011-2012 zal bestaan uit Afra Geel (2e jaar) en Wies Roels (1ste jaar).

6.      Kees Doets neemt het jaarverslag Algemeen Dorpsbelang door en licht enkele stukjes toe. Zoals:

Het bestuur is het afgelopen jaar 7 keer bij elkaar geweest

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig in Schagerbrug langs geweest (o.a. voor woningbouw, windenergie, verplaatsen trap/speelveldje, handreiking gemeentelijke herindeling, aangezicht komgrenzen)

Bij het innen van de contributie werd aan de leden een setje ansichtkaarten van Oudesluis kado gedaan. Een setje á 3 euro is verkrijgbaar bij de “Oude Herberg”.

Werkzaamheden aan de Sportlaan en Noorderweg zijn gestart. Ook is de beschoeiing van

de dam aangepakt.

“Bel Herstel”is door ons ingeseind om het naambord Oudesluis op de Noorderweg en de

verzakte tegels rond de put op de Friese Buurt te herstellen.

Bij de gemeente hebben wij onze stem laten horen over de openbare verlichting en de

saneringsplannen van de verkeersborden in ons dorp.

De Kerstboom brandde ook dit jaar weer mooi op ons dorpspleintje. De brug was van

kerstverlichting voorzien. De opbrengst van de kerstpotten was 132,65 euro.

Zijn bezig met een website onder de naam: oudesluis.com.  Op deze website staat zoveel mogelijk over Oudesluis, de verenigingen, activiteiten, recreatie, bedrijven etc.

6b. De voorzitter Kees Doets voegt punt 6b toe en richt het woord aan Tiny Tijmes.

Zij neemt na 39 jaar afscheid als secretaresse van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis.

Ondertussen komen de kinderen en kleinkinderen van Tiny de zaal binnen.

Kees Doets pakt zijn gitaar en in plaats van een afscheidtoespraak zingt hij een afscheidslied voor Tiny, waarin hij ook aangeeft dat zij erelid wordt van Algemeen Dorpsbelang.

Daarna overhandigt hij de oorkonde van verdienste en ere-lid. Zij is ook zeer verrast met het cadeau dat bestaat uit een mooi horloge, die zij kan laten ingraveren, en bijbehorende ketting.

Hier en daar worden foto’s genomen die u op de website www.dorpsbelang.nl kunt terug zien.

Daarna wordt zij gefeliciteerd door haar kinderen en kleinkinderen. Ook kreeg zij nog een bloemetje van Gerard Schouten, voorzitter van dorpsraad ’t Zand. Hij geeft nog aan dat bij de oprichting dorpsraad ’t Zand zij als eerst informatie hebben ingewonnen bij Tiny en Kees.

Na een korte pauze nodigt voorzitter Piet Marees uit om iets uit de doeken over nieuwbouw.

7.      Bestuurlijke mededelingen.

o      Nieuwbouw. De gemeenteraad heeft het college aangedrongen op woningbouw Oudesluis. Het huidige college heeft opdracht gegeven en plan te ontwikkelen voor 40 á 50 huizen. Niet alles in 1 klap neerzetten, maar naar autonome groei wat inhoud 3 á 4 huizen op jaarbasis. De grond is eigendom van de gemeente. Wel moet er een plan van eisen worden doorlopen. Het plan moet voldoen aan o.a. 12,5% waterberging, bepaalde hoeveelheid groen, voldoen aan beeldkwaliteitsplan (langs de Groote Sloot), 30% sociaal woningbouw (hierbij inbegrepen de nieuwbouw Sportlaan).

De externe veiligheid nekt ons. De gasleidingen (worden middels beeld weergegeven) bevinden zich in de buurt van het plangebied. Uit berekeningen die gemaakt worden, moet blijken wat het veiligheidseffect is als 1x in de zoveel jaar kans is op een ontploffing van zo’n gasleiding. Eind april, in ieder geval voor de vakantie moet dit gereed zijn.

Dan moet alles naar de provincie, die een totale stop op woningbouw buiten bestaand plangebied heeft aangekondigd. Groei van 35 huizen per jaar + 30% is mogelijk in Zijpe. Hier gaat het om bouwen naar behoefte. De gemeenteraad gaat hierin mee. Er zijn 20 á 25 gegadigden.

Piet de Moel vraagt wat er de laatste jaren gerealiseerd is aan nieuwbouw, want de 90 woningen op jaarbasis wordt niet gehaald.

Piet Jan Marees kan alleen maar aangeven dat dit zeer bedroevend weinig is.

Irene Ruijter vraagt wanneer de veiligheidsregio met een uitsluitsel komt.

Piet Jan Marees geeft aan dat dit nog voor de vakantie is.

o      Zwembad.

Piet Slik krijgt het woord. Er is een jaarverslag 2010 gemaakt.

Enkele punten hieruit zijn; Theo Wijnjeterp trad op als badmeester en wilt dit het ak. seizoen weer doen. Zwembad is schoongemaakt op 8 mei m.b.v. 20 vrijwilligers, 3 monsternames geweest door laboratorium en alle 3 keer was het dik in orde, ook de controle van Provincie Noord-Holland was in orde, ongevallen – geen, incidenten – geen, financieel tekort € 6878,-- (gesubsidieerd door de gemeente), opmerkingen m.b.t. onderhoud: fa. Lutterman heeft kapotgevroren tegels vervangen, i.v.m. lekkage langs de as is besloten de pomp en motor te reviseren + twee afsluiters

Dit jaar is de schoonmaak op 14 mei. Liefhebbers kunnen zich na de vergadering melden.

Op 17 mei komen we weer bij u langs met zwem- en contributiekaarten. Houdt de Spoorhalte in de gaten. Contributie wordt blijft als vorig jaar: (Zwem- + contributiekaarten 17 mei)

§ Gezinskaart in de voorverkoop €. 40,-- daarna 45,-

§ Seizoenkaart in de voorverkoop €. 25,- daarna 27,50

§ Maandkaart  € 17,-

§ Weekkaart € 7,50

o      Riolering.

Onderzoek riolering Melchiorstraat is bijna afgerond. In mei wordt er voor de bewoners een voorlichtingsavond georganiseerd door Jos Post in “De Oude Herberg”.

o      Duurzaam veilig inrichten Oudesluis.

De werkzaamheden duurzaam veilig inrichten is in volle gang. Info is geplaatst in RdeS en op de website. De planning dat werkzaamheden in week 18 zijn afgerond.

o      Trapveldje.

De gemeente heeft ons gevraagd wat te doen met het veldje waarheen het “GroeneBoetje”stond. Daar het trapveldje Melchiorstraat ooit ruimte moet maken voor nieuwbouw, leek het ons juist het trapveldje te verplaatsen naar het sportcomplex. Zoveel mogelijk geconsenteerd op een plek.

7 maart is overleg geweest tussen de jongeren, ADB, jongerenwerk en de Gemeente Zijpe. De offertes en tekeningen zijn gereed en op 22 maart is het in de commissievergadering en daarna op 29 maart in de gemeenteraad ter sprake geweest. Vanaf dan is zal de bezwaarperiode aanvangen. Planning werkzaamheden oktober 2011 (e.e.a. van bezwaren).

o      Volkstuinen.

De wanbetaler, verder geen bijzonderheden.

o      Waterberging.

De gronden zijn geruild of gekocht. Het inrichtingsplan wordt opgemaakt en eind april (nog niets gehoord, dus zal wel mei worden) zal er een bijeenkomst georganiseerd worden voor Oudesluis. Bewoners kunnen meepraten, met vaste actoren/eenheden, over de planinrichting. Het EHS (Ecologisch HoofdStructuur) bepaald het eindresultaat.

o      BBQ juni/juli 2012.

In juni of juli 2012 willen wij een groot BBQ organiseren voor alle Oudesluizers, dus ook voor alle nieuwe bewoners. Wij willen daarvoor een commissie samenstellen met 2 bestuursleden, dit zijn Marjan Doets en Kees Geel en nog een aantal liefhebbers. Als u zin heeft om mee te helpen bij de organisatie geeft u zich dan op, nu of na de vergadering.

8.      Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar: Ingrid Deutekom en Kees Geel.

Aftredend en niet herkiesbaar hebt u wel begrepen is Tiny Tijmes. Katouscha Boer heeft zich bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Zij heeft al veel gedaan voor Algemeen Dorpsbelang, denk hierbij aan het pleintje.

Daar er geen tegenkandidaten zijn, wordt zij aangenomen als nieuwe bestuurslid.

9.      Bestuursbeleid. Daar er geen op- en aanmerkingen zijn geeft de voorzitter Kees Doets aan dat wij zo door gaan met strijden voor alle voorzieningen en andere pretparken.

10.  Rondvraag.

Deze keer is er niets te melden, dus geen rondvraag. Alles is duidelijk en iedereen is dus heel

tevreden. De voorzitter stelt voor een kwartiertje koffie pauze en dan de presentatie “Inbraak beveiliging”door Bert Spil.

11.  Pauze.

12.  Presentatie “Inbraak beveiliging”.

Bert Spil van ASB inbraakbeveiliging legt het e.e.a. uit middels een powerpoint over politie keurmerk en wat kan men doen om de woning zodanig te beveiligen dat kans op inbraak drastisch afneemt en vooral wat de bewoner er zelf aan kan doen. B.v. als men op vakantie gaat, de buren inlichten om de post op een niet zichtbare plaats te leggen en om af- en toe een vers bloemetje of een schaal met vers fruit neer te zetten. Het moet erop lijken dat iemand aanwezig is. Denk ook aan tijdschakelaars voor verlichting. Het moet op dagelijks gebruik lijken.

Na de presentatie kon men op het podium het e.e.a. over beveiligingen bekijken en lagen er folders om de informatie thuis nog eens op je gemak door te nemen.

13.  De Vz. neemt ten 21:35 uur nog even de microfoon en sluit officieel de ALV 2011 en bedankt Bert Spil voor zijn inbreng en overhandigt hem een flesje wijn beveiligd met een ketting en bedankt verder een ieder voor zijn aanwezigheid.