1.Opening

2.Tijd voor Dorpsgenoten/insprekers

3.Notulen vorige vergadering

4.In- en uitgaande post

5.Actiepuntenlijst

6.Financiële update (indien nodig)

7.Vaste agenda punten:

a.Sluis / brug / pleintje

Bediening brug/sluis

b.Tuinen

c.Zwembad/Zwemvierdaagse

Regels zwembad, wat mag wel/niet.

d.Zijper Eilant

e.Politie/BOA’s

f.Aandachtspunten veldbezoek/FIXI

g.Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis

h.Diversen

Glasvezel

Bossage achter flatje Jippesstraat

i.Jaarplanner + HHR boekje

j.ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress)

8.Rondvraag

9.Datum volgende vergadering (Vaststellen vergaderdata).

10.Sluiting